11 Ashoj 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई साधारणसभा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents