23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौं महानगरपालिका, कल सेन्टरको हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन । (जानकारीको लागि)

Supporting Documents