14 Jeth 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

उपस्थितिको लागि अनुरोध सम्बन्धमा ।(श्रीमान् संयोजकज्यू, वडा महिला संञ्जाल,सबै वडा कार्यालय )

Supporting Documents