7 Ashoj 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

आवश्यक सहयोग तथा अनुगमन सम्बन्धमा ।(श्री सबै वडा कार्यालय का.म.पा. काठमाडौँ)

Supporting Documents