23 Ashar 2079 , Thursday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सिलिङ पठाइएको सम्बन्धमा ।(सबै वडा कार्यालय, का.म.पा)