16 Mangshir 2080 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

आमन्त्रण गरिएको । (श्री वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्य ज्यूहरु, सबै वडा कार्यालयहरु, का.म.पा ।

Supporting Documents