FAQs Complain Problems

श्री सबै विभाग/वडा, जिन्सी सामानको विवरण पठाउनु हुन ।

श्री विभाग, महाशाखा, शाखा, एकाइ, सचिवालय, वडा कार्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, क्लिनिक (सबै)

खप्ने सामानकाे विवरण, सवारी साधनकाे विवरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामानकाे थप अलग्गै विवरण समेत यहाँ संलग्न फारममा भरी २०७७ असोज २ सम्म पठाउनु हुन अनुरोध छ ।