का.म.न.पा. २९ नं. वडा कार्यालयमा कर्मचारी स्वागत र विदाई कार्यक्रम, मिति 2080/05/13