मिति २०८० जेठ २५ गते बसेको सोह्रौं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरुः