मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम, २०७८ (आवश्यक निबेदनको ढाचा)