बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. 41-076-77)