बोलपत्रहरुको प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद कायम सम्बन्धी सूचना