पन्ध्रौं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु(मिति २०८० जेठ ०१)