निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री सबै विभाग, आयोजना, सचिवालय, कार्यक्रम, महाशाखा, शाखा, वडाकार्यालय, का.म.पा ।