घरको भान्छाबाट फोहोर वर्गीकरण गर्ने प्रणाली (कामपा.वातावरण व्यवस्थापन विभाग, टेकू पंचली)