उपत्यका वाहिर-विदेशबाट आई वडामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको विवरण फारम