रामहरी कार्की

नगर प्रहरी निरीक्षक (पि.एस.ओ)

9841276052