रकम निकासा सम्बन्धमा । (सबै वडा, कामपा)

Supporting Documents