सूचना र परिपत्र

प्रगति विवरण पठाउन ताकेता

गत अावको प्रगति विवरण केही वडा र विवभागबाट प्राप्त नभएकाे हुनाले पठाउन ताकेता गरिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

आर्थिक विवरण तयार गर्ने र आलेप गराउने सम्बन्धमा

आर्थिक विवरण वित्त विभागमा पठाउन र आलेप शाखामा सम्पर्क गरी आलेप सम्पन्न गराउन आग्रह गरिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

छुट तथा पुनः जाँच सर्भेमा छुट भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

Pages