खुला प्रतियोगितादारा पदपूर्ति सम्बन्धि दरखास्त अाह्वान र परिक्षा पाठ्यक्रम (२०७३/०३/ २७ को निर्णय अनुसार)