FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

मिति २०७६।२।२९ गते बसेको परीक्षा संचालन तथा सिफारिश समितिको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७६।२।८ गते विज्ञापित करार सेवाका पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तालिका यहीं २०७६।३।६ गते  का.म.पा को वेबसाइट www.kathmandu.gov.np मा र राष्ट्रिय सभागृहको सुंचना पाटीमा टाँस गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। 

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:37

सबै साइट इन्जिनियरलाइ चालू अा.व. २०७५।७६ को विकास निर्माण कार्यको प्रगति पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:30

सहरी पूर्वाधार विकास विभागले ढल जाम भएका स्थानको पहिचान गरी जानकारी गराउन सबै वडालाइ गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, June 3, 2019 - 13:34

वडाबाट सम्पन्न भाैतिक निर्माणको प्रगति पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले सबै वडा इन्जिनियरलाइ गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, May 16, 2019 - 12:08

यहाँ संलग्न फारमको ढाँचामा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरेर यथासक्य छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय (इमेल kathmandumetropolitan@gmail.com) मा पठाउन सबै विभाग, अायाेजना, महाशाखा, कार्यक्रम, सचिवालय र एकाइलाइ अनुरोध गरिएको छ ।

 

Post date: Monday, May 13, 2019 - 20:38

Pages