FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

करार सेवाक विभिन्न पदकाे परीक्षा तालिका

Post date: Friday, June 21, 2019 - 10:22

अार्थिक वर्ष २०७६।७७ का पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरू पठाउन  सबै वडा अध्यक्षलाइ सहरी पूर्वाधार  विकास विभागकाे अनुरोध यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, June 17, 2019 - 10:19

२०७६ जेठ ११ मा नगर सभा अधिवेशन हुने

Post date: Friday, June 14, 2019 - 12:59

मिति २०७६।२।२९ गते बसेको परीक्षा संचालन तथा सिफारिश समितिको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७६।२।८ गते विज्ञापित करार सेवाका पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तालिका यहीं २०७६।३।६ गते  का.म.पा को वेबसाइट www.kathmandu.gov.np मा र राष्ट्रिय सभागृहको सुंचना पाटीमा टाँस गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। 

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:37

सबै साइट इन्जिनियरलाइ चालू अा.व. २०७५।७६ को विकास निर्माण कार्यको प्रगति पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:30

सहरी पूर्वाधार विकास विभागले ढल जाम भएका स्थानको पहिचान गरी जानकारी गराउन सबै वडालाइ गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, June 3, 2019 - 13:34

Pages