FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

जिन्सी सामानको बजार मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा

Post date: Thursday, August 8, 2019 - 20:11

श्री सबै वडा कार्यालय, २३ गते राजस्व प्रगति समीक्षा वैठक हुने

Post date: Monday, August 5, 2019 - 14:52

श्री सबै विभाग/वडा, आव २०७६।७७ को खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Monday, August 5, 2019 - 12:29

श्री सबै विभाग, चालू आवको कार्ययोजना तयार गर्ने

Post date: Friday, August 2, 2019 - 12:02

श्री सबै वडा, विपन्न नागरिक उपचार सिफारिश सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, July 31, 2019 - 15:12

श्री सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, सम्पति विवरण बुझाउनु हुन 

Post date: Tuesday, July 30, 2019 - 12:16

सम्पूर्ण कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिइ वित्त विभागमा फोटोकपी पेश गर्न अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, July 22, 2019 - 13:35

आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

Post date: Sunday, July 21, 2019 - 15:39

Pages