FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

श्री सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, सम्पति विवरण बुझाउनु हुन 

Post date: Tuesday, July 30, 2019 - 12:16

सम्पूर्ण कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिइ वित्त विभागमा फोटोकपी पेश गर्न अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, July 22, 2019 - 13:35

आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

Post date: Sunday, July 21, 2019 - 15:39

का.स.मू. फारम भर्ने । यहाँ संलग्न का.स.मू. फारम भरी बुझाउन अनुरोध छ ।

Post date: Thursday, July 11, 2019 - 11:45

असार २३ गतेकाे नगर सभा बैठक २९ गते सरेकाे सूचना

Post date: Sunday, July 7, 2019 - 16:49

श्री सबै वडा कार्यालय, साल तमामी सम्बन्धमा ।

Post date: Sunday, July 7, 2019 - 16:21

श्री सबै वडा कार्यालय, भ्याट जम्मा गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Thursday, July 4, 2019 - 13:14

काठमाडौं महानगरपालिकाको नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि सबै विभाग, महाशाखा, कार्यक्रम, शाखा र अन्य सेवा केन्द्रहरूले वेभसाइटमा प्रकाशित यसै पत्रलाइ आधार मानी आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

Post date: Friday, June 28, 2019 - 12:05

Pages