FAQs Complain Problems

स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनु हुन

सम्पूर्ण कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिइ वित्त विभागमा फोटोकपी पेश गर्न अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: