FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही मूल अभिलेख २०७५।०७६

वडा कार्यालयहरूलाई सहजताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरूको आ.व. २०७५।०७६ को वडागत पूर्ण अभिलेखको एक्सेल कपी यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Documents: