FAQs Complain Problems

समाचार

श्री सबै विभाग,महाशाखा,शाखा नागरिक वडापत्र परिमार्जन सम्बन्धमा

काठमाडौं महानगरपालिकाको नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि सबै विभाग, महाशाखा, कार्यक्रम, शाखा र अन्य सेवा केन्द्रहरूले वेभसाइटमा प्रकाशित यसै पत्रलाइ आधार मानी आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: