रु. ५ लाखसम्मको निर्माण कार्य गर्न वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको

रु. ५ लाखसम्मको निर्माण कार्य गर्न वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको

Supporting Documents: