अा.ब २०७२-७३ मौजुदा सुचिमा समाबेस फर्म,संघ, संस्थाहरुको विवरण