नयाँ कर्मचारीको लागि परिचयपत्र बनाउने बारे सूचना ।