खुला तथा अान्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान र परिक्षा पाठ्यक्रम- सूचना नं.(९)७३/७४