काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (पदपूर्ति समितिको सचिवालय)

Supporting Documents: